حجت بقایی hojjat baghaei

گزارش - نماهنگ - مستند - فیلم - عکس

اداره کل بازرگانی صداوسیما
نویسنده : حجت بقایی - ساعت ٥:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱
 

الف: مأموریت
ب: اهم وظایف ، اختیارات و مسئولیت ها
ج: واحدهای تابعه اداره کل امور بازرگانی

 

الف: مأموریت

تامین بخشی از درآمدهای سازمان از طریق:
سیاستگذاری و برنامه ریزی برای پذیرش ، تولید و اجرای آگهی های بازرگانی و برنامه های تبلیغاتی درون برنامه ای و توزیع آنها در شبـکه های صــــــــــدا و سیـــــــمای جمهوری اسلامی ایـران برمبنـای خط مشی های و ضــوابــط و معیــارهای تعییـــــــن شده و واگذاری حــق پخش، بــازاریــابی و فــروش آثــار ، حقــوق برنامه ای محصولات و خدمات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اشکال مختلف.
ب : اهم وظایف و اختیارات
1- تحقیق ، بررسی ، گردآوری ، تجزیه و تحلیل اطلاعات از وضعیـت تولید و توزیع کالا ، آثار و خدمات در زمینه های کاربری تبلیغات بازرگانی .
2- تعیین و تغییر تعرفه های تولید و پخش آگهی و برنامه های تبلیغاتی و تدوین اصول و ضوابط فروش محصولات و خدمات سازمان ، متناسب با شرایط زمانی و اقتصادی .
3- ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری با واحدهای مربوط در سازمان به منظور تولید و پخش آگهی و تبلیغات درون برنامه ای و فروش محصولات و خدمات سازمان به متقاضیان .
4- ایجاد ارتباط با بازار تولید و خدمات کشور برای جذب ، تولید و پخش آگهی و برنامه های تبلیغاتی .
5- بازاریابی ، پذیرش ، طرحی ، تولید و اجرای آگهی های بازرگانی و برنامه های تبلیغاتی.
6- کنترل محتوایی و فنی آگهی ها و برنامه های تبلیغاتی درون برنامه ای براساس ضوابط مصوب.
7- فروش خدمات و آثار سازمان به متقاضیان از طریق کپی و تکثیر نوار برنامه های صوتی و تصویری و واگذاری امتیاز استفاده از خدمات و کالاها .
8- انجام خدمات اداری و مالی مرتبط با فعالیت های پیش بینی شده در شرح ماموریت ها و وظایف اداره کل امور بازرگانی.


ج : واحدهای تابعه اداره کل بازرگانی

دفتر مدیرکل
شورای کارشناسی
مدیریت بازاریابی و فروش
مدیریت آگهی ها
امورمالی
دفتر مدیر کل

ماموریت :
ارائه خدمات دفتری و دبیرخانه ای واداری به مدیرکل بازرگانی و واحدهای تابعه اداره کل اموربازرگانی.

اهم وظایف واختیارات :
1- انجام امور اداری کارکنان اداره کل و هماهنگی و همکاری با اداره کل منابع انسانی و اداره کل خدمات اداری حوزه معاونت در انتقال و اجرای دستورالعمل ها و نظارت برحسن اجرای آنها.
2- انجام امور مربوط به دریافت ارسال و ثبت مکاتبات و مراسلات .
3- ایجاد و نگهداری پرونده های موردنیاز و ثبت اطلاعات مربوط به فعالیتهای اداری .
4- کنترل حضور و غیاب کارکنان.
5- نظارت بر امورخدماتی و نظافت ساختمانها.
6- تدارک و نظارت برامور سرویس های حمل و نقل و مصارف ملزومات اداری.
7- انجام امور حوزه مدیرکل اعم از پاسخگویی به تلفن ها و مراجعات، هماهنگی جلسات و ملاقات ها و نگهداری اسناد و مکاتبات دفتر مدیرکل.

شورای کارشناسی بازرگانی


_ این شورا متشکل از کارشناسان امور مربوط به مسائل مرتبط با تولید و پخش آگهی ها و برنامه های تبلیغاتی است که برحسب نیاز به دعوت مدیرکل امور بازرگانی تشکیل می شود.
_ وظیفه شورای کارشناسی بازرگانی ، تعیین خطوط مشی و سیاست های مقطعی بازرگانی در چارچوب سیـــاست های کلی سازمان و ارائه خدمــــات مشورتی به مدیرکل امور بازرگانی در زمینه حسن اجرای ماموریت ها و وظایف اداره کل امور بازرگانی است .
_ شورای کارشناسی بازرگانی در اداره امور بازرگانی مسوولیت اجرایی ندارد و خدمات آن منحصرا دارای جنبه مشورتی و کارشناسی است .

مدیریت بازاریابی و فروش

ماموریت :
تحقیق ، برنامه ریزی ، بازاریابی و فروش محصولات و خدمات .

اهم وظایف و اختیارات :
1- گردآوری اطلاعات مربوط به تبلیغات بازرگانی در کشور و تحلیل نتایج آن به صورت گزارش های کاربردی .
2- ثبت ، نگهــداری و تجزیـه و تحلیل اطلاعات مربوط به میزان پخش آگهی ها و برنامه های تبلیـــغاتی از شبکه های مختلف صدا و سیما و عملکرد غیر مالی اداره کل.
3- تهیه و ارائه گزارش های ادواری از فعالیت های مختلف اداره کل امور بازرگانی .
4- تدوین و پیشنهاد طرح ها و برنامه های اجرایی با توجه به نتایج تحلیل اطلاعات گردآوری شده بر حسب وضعیت و موقعیت زمانی.
5- پیشنهاد تغییر در تعرفه های پخش آگهی ها و برنامه های تبلیغاتی براساس مستندات حاصل از تحقیق و بررسی.
6- تهیه و تدوین برشورها و کتابچه های مقررات کلی و تعرفه های تولید و پخش آگهی های بازرگانی و جزوات حاوی اطلاعات عمومی برای مشتریان و ارائه آن جهت تصویب.
7- تدوین و اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت و ارزیابی عملکرد غیر مالی واحدهای تابعه اداره کل.
8- تدوین استانداردها و معیارهای کنترل کمی و کیفی فعالیت ها .
9- شرکت در جلسات شورای کارشناسی بازرگانی به عنوان دبیر جلسات حفظ و نگهداری و پیگیری مصوبات و تصمیمات شورا.
10- ایجاد و راهبری گروه بازاریابان آگهی و برنامه های تبلیغاتی .
11- اقدام به جذب و جلب صاحبان صنایع و تولیدات و خدمات و کالاها برای سفارش تولید و پخش آگهی با استفاده از شیوه های مختلف بازاریابی .
12- تهیه مقدمات انعقاد قرارداد آگهی ها و برنامه های تبلیغاتی با هماهنگی مسوولین امور مالی اداره کل.
13- ایجاد ارتباط با بازار تولید و خدمات به منظور فروش خدمات و محصولات سازمان.
14- اداره و نظـــارت بر امور مربوط به فروش محصولات و خدمات و حقوق برنامه ای سازمان و واگذاری حق پخش برنامه ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در چهارچوب ضوابط مصوب.
15- هماهنگی با شبکه ها ، حوزه ها و واحدهای ذیربط سازمان به منظور هماهنگی فروش محصولات و خدمات و حقوق برنامه ای .
16- تدوین و پیشنهاد تعرفه های فروش خدمات و محصولات سازمان و حقوق برنامه ای و نظارت بر حسن اجرای تعرفه ها و دستورالعمل های مصوب.
17- اکران فیلم های تولیدی شبکه ها.
18- فراهم ساختن امکانات و انجام امور فنی مربوط به کپی و تکثیر نوارهای صدا ، ویدیو ، فیلم و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط.
19- واحدهای تابعه مدیریت بازاریابی و فروش.
20- گروه تحقیق و برنامه ریزی
21- گروه بازاریابی
22- اداره فروش محصولات و خدمات

مدیریت آگهی ها

ماموریت :
پذیرش ، و اجرای آگهی های تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم (درون برنامه ای) و نظارت بر فعالیت مذکور.

اهم وظایف و اختیارات :
1- نظارت بر حسن اجرای مقررات ، دستورالعمل ها و تعرفه های پخش آگهی های مستقیم.
2- دریافت سفارش آگهی دهندگان از مشتریان حقیقی و حقوقی.
3- آماده و کنترل محتوای و فنی آگهی ها قبل از ارسال برای پخش.
4- تدوین کنداکتور پخش آگهی ها و نظارت بر اجرای آن با همکاری واحدها و شبکه های ذیربط.
5- برآورد و محاسبه هزینه های پخش آگهی و انعکاس آن به امور مالی .
6- نظارت برحسن اجرای قراردادهای درازمدت پخش آگهی های مستقیم.
7- تهیه و ارائه گزارش های فعالیت های مربوط به جذب و پخش آگهی ها .
8- نظارت بر حسن اجرای مقررات ، دستورالعمل ها و تعرفه های تولید و پخش آگهی های درون برنامه ای و برنامه های تبلیغاتی و تبلیغات ورزش.
9- دریافت سفارش تولید و پخش آگهی های مستقیم درون برنامه ای از مشتریان حقیقی و حقوقی.
10- سفارش تولید آگهی های مستقیم و درون برنامه ای به موسسات تابعه سازمان شبکه های رادیویی و تلویزیونی و بخش عمومی و خصوصی .
11- همکاری با شبکه ها و واحدهای سازمان و همچنین سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی به منظور اجرای دستورالعمل های مصوب سازمان.
12- همکاری و هماهنگی با امور مالی و اداره کل امور بازرگانی در مورد برآورد هزینه های تولیــد و پخش آگهی های درون برنامه ای و استیفای حقوق سازمان.
13- همکاری و هماهنگی با واحد بازاریابی و فروش محصولات در زمینه عقد قراردادهای تولیــــد و پخش آگهی های درون برنامه ای و برنامه های تبلیغات ورزش.
14- تهیه و ارائه گزارش های ادواری و مقطعی از فعالیت های مربوط به تولید و پخش آگهـــی های درون برنامه ای و برنامه های تبلیغاتی و تبلیغات ورزش .
15- واحد های تابعه مدیریت آگهی ها
16- اداره آگهی های مستقیم
17- اداره آگهی های غیرمستقیم (درون برنامه ای)

امورمالی

ماموریت :
انجام عملیات حسابداری و مالی مرتبط با ماموریت اداره کل امور بازرگانی.
امور مالی نمایندگی ذیحسابی در اداره کل امور بازرگانی است و وظایف آن علاوه بر وظایف نمایندگیهای ذیحساب شامل:

اهم وظایف و اختیارات :
1- انجام عملیات مالی مربوط به فعالیت های اداره کل و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات مالی سازمان مرتبط با امور بازرگانی .
2- امضاء اسناد مالی تعهدآور به همراه مدیرکل امور بازرگانی .
3- پیگیری لازم جهت وصول درآمدهای ناشی از فعالیت های امور بازرگانی .
4- همکاری با مدیریت بازاریابی و فروش در امر گرد آوری اطلاعات مالی ، تهیه گزارش های ادواری ، عقد قراردادها و فروش محصولات و خدمات سازمان .
5- ارائه گزارش از فعالیت های مالی امور بازرگانی و گزارش های تخصصی لازم جهت ارائه به معاونت اداری و مالی و واحد های اداره کل امور مالی و اداره بودجه .
6- ایجاد و نگهداری پرونده های لازم و ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی .
7- نظارت برانجام امور تدارکاتی.
8- ضبط و نگهداری امور اداری و فنی.

منبع : hbaghai.persianblog.ir به نقل از دفتر معاونت اداری و مالی سازمان صداوسیما